VEFADER Amaç ve Tüzüğü

MADDE – I

DERNEĞİN ADI : Veteriner Fakülteleri Mezunları Dayanışma Derneği

MADDE – II

DERNEĞİN MERKEZİ : İstanbul

MADDE – III

DERNEĞİN GAYESİ : Yurt içi ve yurt dışı mesleki gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeleri ülkemize getirmek, ülkemizdeki mesleki gelişmeleri ve buluşları yurt dışına taşımak; böylece ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak, mesleğinde başarılı, kültürlü, ülkeye faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak, mesleğin etik kuralları çerçevesinde yapılmasını temin için her türlü çabayı sarf etmek, meslektaşların her türlü dayanışmasını temin etmek.

MADDE – IV

Derneğin Faaliyetleri

Dernek yukarıda açıklanan amacını gerçekleştirmek için; kanunlarda öngörülen ilgili makamlardan izin almak ve resmi muameleleri tamamlamak kaydıyla,

1 – Mesleki eğitim ve öğretim konularında araştırma yaptırır ve uygun gördüklerini destekler.

2- Yurt içinde ve yurt dışında “Veteriner Hekimlik” ile ilgili tüm gelişmeleri takip eder, çalışmalardan ve sonuçlarından yararlanır, bilgi kaynakları ve envanter merkezler kurar, istatistikler tutar ilgili mercilerin hizmetine sunar.

3- Konferans, kongre, seminer, sempozyum, kurultay, açık oturum, kurs, sergi tertip eder kamuoyu oluşumunu sağlar.

4- Yarışmalar, şenlikler, anma günleri, merasimler yapar. Mesleki öğretimle ilgili haftalar düzenler.

5- Mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile sanayici ve işadamları arasında bilgi iletişimini sağlamak bu amaçla gazete, dergi, bülten, kitaplar ve benzeri yayın organı çıkarır. Bu amaçla yayın evi kurar ve işletir.

6- Sanayi alanı ve mesleki eğitim kurumlarında çevre bilincini geliştirici her türlü plan-proje ve faaliyetleri organize eder. Bu amaçla başka mesleki yada ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

7- Sanayi ve iş alanı ile mesleki eğitim ve öğretimle ilgili örnek tasarılar, projeler, programlar hazırlar.

8- Benzer kuruluşların elemanları arasında ilişkiler kurulmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur. Bu kuruluşlarla her türlü işbirliğini yapar.

9- Amaçlarını içeren öğretim kurumlarında öğrenim gören başarılı öğrencilere ve bu kuruluşlarda çalışan elemanların çocuklarına maddi yardım sağlar.

10- Mesleki eğitim ve öğretim elemanları ile mesleğinde uzman kişilerin ve güçlenmesi için gerekli girimler yapar. Yetiştirme kursları, laboratuar deney ve araştırma merkezleri, hayvan yetiştirme çiftlikleri kurar.

11- Geziler, tatil programları, eğlence toplantıları düzenler.

12- Tüketim ve yapı kooperatifleri, çeşitli kampanya ve yardımlaşma sandıklarının kurulmasına öncülük eder. (Dernekler yasasının 90. maddesine gereğince lokaller, okuma ve oyun salonu, kitaplık, yurt, yazlık ve kışlık tatil yerleri, kreş açar. Yaşlı, emekli ve yoksul meslektaşlara ve mesleki öğretim kurumları elemanlarına yardım eder.)

13- Tüzüğün ve dernekler yasasının 43. ve diğer ilgili maddelerine uygun olarak öngördüğü, düzen ve koşullar içinde İçişleri Bakanlığının izni ile benzer yerli ve yabancı kuruluşlarla irtibat kurar, ortak çalışmalar yapar, toplantılara katılır, uzmanlar ve konuk çağırır.

14- filmler çektirir, belgeseller yapar ve yaptırır. Bunları toplumun bilgisine sunar, her türlü sesli ve görüntülü yayınlar hazırlar.

15- Faaliyetleri için her türlü ayni ve nakdi yardımları kabul eder. Menkul ve gayri menkul bağışları kabul eder, satın alır, kiralar, kiraya verir, intifa hakkını kabul eder ve intifa hakkı tanır.

16- Amaçlarını gerçekleştirmek için M.K. 54/2’ye göre ticari işletmeler kurar.

17- Kampanya ve yardımlaşma sandığı ile emeklilerle irtibat kurar.

18- Laboratuar ve deney araştırma merkezleri kurar. Kilinik, poliklinik, hayvan hastanesi, suni tohumlama istasyonu, hayvan üretim ve araştırma çiftlikleri kurar.

19- Toplumdaki hayvan severlik bilincini artırıcı her türlü faaliyeti yapar ve bu amacı güden kuruluşlarla işbirliği yapar.

20- Hayvansal gıdaların sağlıklı olarak kullanılması, satın alınması, imalatı, satışı konularında toplumu bilinçlendirici; basılı, sesli ve görsel her türlü yayını yapar ve yaptırır.

21- Sahipsiz hayvanların bakımı, aşılanması ve rehabilite edilmesi amacıyla barınaklar kurar ve bu amaçla yerel yönetimlerle işbirliği yapar.

MADDE V

DERNEĞİN KURUCULARI : Tüzüğün son sayfasında yazılıdır.